• Losowanie jest to czynność polegająca na wyciąganiu lub wybieraniu określonych liczb lub przedmiotów w sposób wykluczający wpływ osoby losującej na wynik tej czynności.

 • W przypadku powtarzania losowania, można je wykonywać na dwa sposoby:

  • losowanie bez zwracania lub bez powtórzeń
   raz wylosowany obiekt może być wylosowany co najwyżej raz. Zmienne losowe opisujące poszczególne jednostkowe losowania są wówczas zależne.
  • losowanie ze zwracaniem lub z powtórzeniami
   każdy obiekt może być wylosowany wiele razy. Zmienne losowe opisujące poszczególne jednostkowe losowania są wówczas niezależne.

 • Zastosowanie komputera do symulacji różnych procesów świata rzeczywistego wymaga konieczności stwarzania sytuacji losowych. Osiągamy to za pomocą specjalnej funkcji, która nosi nazwę Generatora Liczb Losowych (Random Number Generator - RNG).

 • W języku C++ do losowania liczb służą funkcje:
  • void srand(unsigned seed) która ustawia punkt startowy generatora pseudolosowego.
   przykładowe wywołanie funkcji: srand( time( NULL ) )

  • int rand(void)
   przykładowe wywołania funkcji:
         int liczba_losowa = rand() losuje liczbę pseudolosową z przedziału 0 .. RAND_MAX (32767),

         int liczba_losowa = rand() % n losuje liczbę z przedziału 0 .. n

         int liczba_losowa =(rand() % ilość_liczb_w_przedziale) + początek_przedziału losuje liczbę z przedziału
         początek_przedziału .. (ilość_liczb_w_przedziale + początek_przedziału - 1)
Zadania

 1. Create a program which draws 6 random numbers from the range of [1..49] The numbers cannot be repeated.
  Hints:
  • to save the result of the draw use a 49-element array of logical values (true or false),
  • before the draw all the elements of the array should contain the value false. Drawing each of the six numbers should modify these elements of the array ( to true) whose indexes equal the drawn numbers.
  Define the following function:
  • void zerujTablice(bool tab[], int n)
   a function which completes a 49-element array with logical values false,
  • void losujTablice(bool tab[], int n)
   a function which draws 6 random numbers which are not repeated and saves the resulting changes in the array,
  • void piszWynik(bool tab[], int n)
   a function which displays the drawn numbers.
  Save the program as the file lotek_your_surname.cpp

 2. Create a program which simulates throwing a dice:
  • after the dice has been thrown a certain number of times the program displays the information about how many times a specific number of dots has been thrown,
  • to simulate the throwing use a procedure whose parameter is the number of throws,
  • use switch statement to dispay the result of the throwing .
  Save the program as the file kostka_your_name.cpp

 3. Create a program which calculates how many times a dice needs to be thrown to obtain the same amount of dots in two subsequented throwns. Use a function which returns a number of throws. Calculate the average result for n number of trials. The total of trials ( n) is entered from the keyboard. Save the program as the file takieSame_Your_surname.cpp

Note
 • Each program should contain a comment with your name and surname.
 • Use appropriate indentation to improve the readability of the programs' source code. The lack of indentation may result in a lower mark.
 • Enable the user to repeat each program.

      

  More: chapter nr 7, Informatyka part 2